Dotacions i serveis
ÀMBITS
 

L'Ajuntament d'Olot, atenent al Pla de Millora presentat per la Subdirecció de Coordinació de les Policies Locals, va posat en marxa l'any 2005 un nou sistema de treball per a la Policia Municipal basat en el model de policia comunitària.

En aquest sentit es creen quatre àmbits o divisions:

    • ÀMBIT DE PROXIMITAT I MEDIACIÓ.
    • ÀMBIT DE MOBILITAT I SEGURETAT VIÀRIA.
    • ÀMBIT D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ I SEGURETAT CIUTADANA
    • ÀMBIT DE SUPORT LOGÍSTIC
  
ÀMBIT DE MOBILITAT I SEGURETAT VIÀRIA.
 

L'important creixement, dins la nostra ciutat, de la mobilitat de persones i vehicles amb les consegüents molèsties i pèrdua de qualitat de vida que pot comportar aquesta situació, ha fet que des de la Policia Municipal es tractés aquesta problemàtica per tal d'orientar les actuacions a fi i efecte d'aconseguir un model sostenible que aporti totes aquelles solucions necessàries.

És per això que des d'aquest àmbit es contempla tot allò que fa referència a la mobilitat de la ciutat, tant de vianants com de vehicles, es treballa per la sostenibilitat en aspectes com el trànsit i s'elaboren programes d'actuacions que permeten assolir la millora de la mobilitat.

També es crea la metodologia necessària per una adequada gestió dels aspectes que puguin afectar aquesta mobilitat i se'n fa un seguiment per garantir l'adequada actuació de la resta de departaments, tant siguin de l'Ens Local com aliens a l'Ajuntament.

Per altra banda es coordinen les actuacions amb el cos de Mossos d'Esquadra i es planifiquen punts de control (sonometries, documentacions, infraccions dinàmiques, velocitat, etc...)

No menys important és cercar i posar en pràctica fórmules de millora, optimització i racionalització dels recursos materials i/o humans assignats en benefici d'una contínua millora dels resultats finals, així com d'una, cada cop més, òptima resposta al ciutadà.

  
SUPORT LOGÍSTIC
 

Amb aquest àmbit de nova creació, es cobreix una mancança estructural de la policia municipal fins aleshores inexistent. Tota la tasca administrativa no es trobava ben definida, fent que aquesta patís importants deficiències tant a nivell operatiu com funcional, la qual cosa provocava un desajustament en els procediments policials a tots els nivells.

Des d'aquest nou àmbit, encapçalat per un caporal, s'organitza la tasca administrativa policial i interna del cos, essent l'òrgan que estableix els protocols d'actuació en coordinació amb els responsables dels altres tres àmbits.

S'organitza, també, un sistema de gestió i planificació interna, encarregat de l'adquisició i manteniment de tot el material necessari pel bon desenvolupament de la tasca de tot el cos policial.

Altres tasques que es desenvolupen des d'aquest àmbit són: Pla de formació, gestió del mapa de processos, creació de protocols d'actuació amb adaptació a la normativa vigent, establiment de metodologies de treball intern i extern i supervisió de l'oficina d'atenció ciutadana.

  
OFICINA D'OBJECTES TROBATS
 La pèrdua o la troballa de qualsevol objecte es gestiona en les nostres oficines.
La Policia Municipal compta amb l'oficina gestora d'objectes trobats. Tot objecte, de qualsevol tipus, que sigui trobat a la via pública ha de ser lliurat a la Policia Municipal, que emetrà un acús de rebut a fi i efecte de donar-li el termini legal per tornar-lo. Si vostè ha perdut algun objecte pot personar-se a les nostres dependències, preferiblement en hores d'oficina, per esbrinar si es troba en el nostre dipòsit d'objectes trobats.
  
Dotacions i serveis
Els nostres equipaments
 

En l'actualitat la Policia Municipal d'Olot compta amb una plantilla estructurada de la següent manera:

1 Sotsinspector en cap
3 Sergents
8 Caporals
31 Agents
1 Administrativa
1 Conductor-mecànic

VEHICLES:

2 cotxes patrulla NIssan Qasqhai
1 Nissan Terrano Pick Up
1 Furgoneta Citroen Jumper (unitat de trànsit)
6 Scooters (equip de proximitat)
1 Grua Nissan
2 vehicles no logotipats

  
ÀMBIT DE PROXIMITAT I MEDIACIÓ
 

La societat i amb ella els ciutadans demanen una nova forma d'actuar de la Policia Municipal, i al mateix temps sorgeixen nous reptes socials, a la vegada que els ciutadans tenen unes altres necessitats relacionades amb l'actuació de la Policia  que cal abordar.

Per fer front a aquests nous problemes i noves demandes de la societat, sorgeix la Policia de Proximitat per treballar pels i amb els ciutadans, amb un fi últim que és millorar la qualitat de vida de les persones i apropar l'administració local als barris i als seus veïns.

Una estratègia fonamental per aconseguir aquestes fites és la proactivitat, consistent en una forma d'entendre el treball policial lluny dels antics sistemes repressius els quals només incidien en els problemes un cop aquests ja havien aparegut. Amb aquesta nova forma de treballar, la policia es vol avançar als problemes de la ciutadania abans que aquests apareguin o bé s'agreugin, incidint de manera decidida en la resolució de conflictes tan bon punt són detectats per, en la mesura  possible, evitar-los. La Policia de proximitat és una eina, i alhora una filosofia de treball, encaminada en aquesta detecció precoç, aconseguint un millor grau de satisfacció ciutadana respecte del servei policial, a la vegada que una millora en la percepció de la seguretat ciutadana.

Per aquest motiu la Policia Municipal d'Olot comptaamb un organigrama operatiu, amb un sergent de cap d'àrea, un caporal de responsable de servei i 4 agents de proximitat que donaran cobertura diària als 4 sectors en que s'ha dividit la Ciutat i amb la finalitat, entre d'altres, de dur a terme tasques de mediació i de resolució de conflictes.

Per tot això s'elaboren, es mantenen i es milloren els dossiers dels diferents sectors com a eina bàsica dels agents de proximitat. Es programen, coordinen i s'assisteix a aquelles reunions amb associacions , veïns, comerciants, etc.. que siguin necessàries per a una adequada gestió de proximitat. Es programen actuacions de mediació i també es duu el control i la gestió de la protecció escolar entre d'altres.

  
ÀMBIT D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ I SEGURETAT CIUTADANA
 

La Policia Municipal d'Olot, d'acord amb les seves funcions encomanades dins el marc jurídic de la Llei 16/1991 de les Policies Locals, fa funcions de vigilància i seguretat ciutadana.

Hem d'entendre aquesta seguretat ciutadana com un estat ideal on les persones poden exercir els seus drets i llibertats amb garantia.

És la policia qui mitjançant la seva acció ha de protegir aquest lliure exercici. Per assolir aquesta protecció la Policia Municipal d'Olot té com a funcions més significatives, entre d'altres, les de detectar espais de la ciutat on s'hagin produït increments d'activitat delictiva, d'inseguretat o molèsties, elaborant programes d'actuacions concretes.

Coordinar les actuacions amb els Mossos d'Esquadra i planificar punts de control.

Dins de la seva àrea competencial, el sergent responsable d'aquest àmbit, vetlla per la transversalitat interdepartamental dels aspectes que incideixin en aquells elements que permetin una millora de la qualitat de la seguretat ciutadana.

Tanmateix i dins l'estratègia de col·laboració amb els Mossos d'Esquadra i d'acord amb el conveni signat l'any 2005, la Policia Municipal també duu a terme la recepció de denúncies de tipologia penal tot facilitant una oficina d'atenció al ciutadà ubicada a les nostres dependències.

  
OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (OAC)
 

L'oficina d'atenció al ciutadà està ubicada a les dependències de la Policia Municipal i formada per un equip d'agents especialitzats i formats específicament per donar un servei d'atenció personalitzat basat en la qualitat.

Amb aquest servei, la Policia Municipal d'Olot vol agilitzar i facilitar als ciutadans la presentació de denúncies i la instrucció d'atestats que d'elles se'n derivin optimitzant els recursos i la gestió procedimental sota la supervisió del caporal de l'àrea de suport logístic.

Algunes de les moltes funcions que es desenvolupen des d'aquesta oficina són: instruir atestats policials per infraccions penals en que l'autor ha estat detingut "in fraganti", instruir atestats policials per infraccions penals que no requereixin, inicialment, una investigació policial, assistir inicialment a les persones que per algun motiu estan desemparades o desprotegides, realitzar assistència immediata a les víctimes i gestionar i derivar si s'escau la documentació interna.

  
imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat